Yazı ve Makaleler

Muhtasar Beyanname Nedir? (Kapsamlı Rehber)

03 Kas 2023, Cuma

Muhtasar beyanname, vergi mükelleflerinin gelir vergisi kesintilerini, sigorta primlerini ve diğer stopajlarını bildirdikleri bir vergi beyannamesi türüdür.

Bu beyanname, Türkiye'de gelir vergisi mükellefi olan işverenler, maaş ödeyenler, bağımsız çalışanlar ve serbest meslek sahipleri tarafından doldurulur. Muhtasar beyanname, özellikle çalışanların maaşlarından yapılan gelir vergisi kesintileri ve sigorta primleri gibi ödemeleri içerir. Aynı zamanda, işverenler ve ödeme yapanlar için ödeme türleri ve vergi oranları da belirtilir.

Muhtasar Ne Demek?

Muhtasar ne demek sorusuna cevaben bu kelimenin anlamı özet demektir. Muhtasar beyanname, ödeme ve özet bilgileri içerdiği için bu adı taşır.

Muhtasar Beyanname Nedir?

“Muhtasar beyanname nedir?” sorusu için gelir vergisiyle ilgili bir beyan türü şeklinde kısa bir tanım yapılabilir. Türkiye'deki vergi düzenlemeleri çerçevesinde işverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kişiler tarafından kesilen vergi matrahlarının toplu bir şekilde vergi dairesine bildirilmesini ifade eder. Gelir Vergisi Kanunu'nun 84. maddesi uyarınca bu beyannamenin verilmesi gerekmektedir. Muhtasar beyanname, Gelir İdaresi Başkanlığı'na ait vergi türleri listesinde "0003 GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR)" olarak kayıtlıdır.

Kimler Muhtasar Beyanname Verir?

Muhtasar beyanname verme yükümlülüğü, aşağıdaki kişiler ve kuruluşlar için geçerlidir:

  • Çalışanlarına maaş ödeyen ve bu maaşlardan gelir vergisi kesintisi yapan işverenler, muhtasar beyanname vermek zorundadır.
  • Serbest meslek sahipleri, bağımsız çalışanlar gibi diğer gelir vergisi mükellefleri, kendi ödemelerini ve gelirlerini bildirmek amacıyla muhtasar beyanname doldurur.

Muhtasar Beyanname Kimler için Zorunludur?

Muhtasar beyanname verme zorunluluğu, işverenler ve gelir vergisi mükellefleri için geçerlidir. İşverenler, çalışanlarının maaşlarından kesilen gelir vergisi ile sigorta primlerini bildirirler. Diğer gelir vergisi mükellefleri ise kendi kazançlarını ve ödemelerini beyan etmek amacıyla muhtasar beyanname vermek zorundadır.

Muhtasar Beyanname Ne Zaman Verilir?

Muhtasar beyanname verme süreleri, ödeme sıklığına ve iş yerinde çalışan personel sayısına göre farklılık gösterir. İşte bu periyotların özetleri:

  • Üç Aylık Beyanname: İş yerinde çalışan personel sayısı 10 veya daha az ise ve ödeme kalemleri içerisinde zirai ürün bedelleri üzerinden yapılmış tevkifat yoksa, muhtasar beyanname üç aylık dönemler halinde verilebilir. Üç aylık beyanname süresi, beyanname dönemi son ayını takip eden ayın 26. akşamına kadar sürer. Örneğin, Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan dönem için muhtasar beyanname 26 Nisan akşamına kadar beyan edilip ödenmelidir.
  • Aylık Beyanname: Zirai ürün bedelleri üzerinden yapılan tevkifatlar gibi belirli ödemelerin bulunduğu durumlarda aylık beyanname verilmesi gerekir. Aylık beyanname, ilgili ayı takip eden ayın 26. günün akşamına kadar beyan edilip ödenmelidir. Örneğin, ocak ayına ilişkin aylık muhtasar beyanı 26 Şubat akşamına kadar verilmelidir.
Unutmayın ki muhtasar beyanname verme tarihi tatil gününe denk gelirse takip eden ilk iş gününe kadar beyanname verilebilir, ödeme yapılabilir.

Muhtasar Beyanname Dönemleri

Muhtasar beyanname verme ve ödeme süreleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Ocak, Şubat ve Mart dönemi için26 Nisan
Nisan, Mayıs ve Haziran dönemi için26 Temmuz
Temmuz, Ağustos, Eylül dönemi için26 Ekim
Ekim, Kasım, Aralık dönemleri için26 Ocak

Belirtilen tarihlerde saat 23:59’a kadar beyanname verilmelidir.

Muhtasar Beyanname Kapsamına Giren Ödemeler

Muhtasar beyanname, çeşitli ödeme türlerini içerir. İşte sık karşılaşılan muhtasar beyanname kodları ve ödeme türleri:Muhtasar Beyanname KodllarıÖdeme Türleri
011Asgari Ücretli (GVK Md. 94/1)
012Diğer Ücretler ile Ücret Sayılan Ödemeler (GVK Md. 94/1)
013Kıdem Tazminatı
014Huzur Hakkı
015İhbar Tazminatı
022Diğer Serbest Meslek Kazancı Ödemeleri (GVK Md. 94/2-b)
032Birden Fazla Takvim Yılına Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri ile Uğraşan Kurumlara Yapılan Hakediş Ödemeleri (KVK Md. 15/1-a)
04170'inci Maddede Yazılı Mal ve Hakların Kiralanması Karşılığı Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/5)
061Tam Mükellef Kurumlar Tarafından, Tam Mükellef Gerçek Kişilere, Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefi Olmayanlara ve Gelir Vergisinden Muaf Olanlara Dağıtılan 75 inci Maddenin (1), (2) ve (3) Numaralı Bentlerinde Sayılan Kar Payları (GVK Md. 94/6-b-i)
091Tam Mükellef Kurumlar Tarafından, Tam Mükellef Gerçek Kişilere, Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefi Olmayanlara ve Gelir Vergisinden Muaf Olanlara Dağıtılan 75 inci Maddenin (1), (2) ve (3) Numaralı Bentlerinde Sayılan Kar Payları (GVK Md. 94/6-b-i)
093Ticaret Borsalarında Tescil Ettirilerek Satın Alınan Diğer Zirai Mahsuller İçin Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/11-b-i) (***)
145Esnaf Muaflığından Yararlananlara Mal ve Hizmet Alımları Karşılığında Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/13-a, c, d)
151Diğerleri


Muhtasar Beyanname Nasıl Hazırlanır?

Muhtasar beyanname nasıl hazırlanır aşamaları için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

1. Öncelikle e-beyanname uygulamasını temin etmeniz gerekir.
2. İşveren olarak çalışanlarınızın maaşlarından kesilen gelir vergisi ile sigorta primlerinin toplamını hesaplamalısınız. Diğer gelir vergisi mükellefleri ise kendi gelirlerini ve ödemelerini toplamalısınız.
3. Beyanname formunda istenen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz önemlidir.
4. Ödeme türleri ve vergi oranlarını doğru bir şekilde eklemelisiniz.
5. Doldurduğunuz beyannameyi belirtilen son teslim tarihine kadar e-beyanname internet sitesi üzerinden gönderebilirsiniz.


Muhtasar Beyanname Türleri:

1003A kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vergi kesintileri ile sigorta primlerinin birlikte bildirilmesine mahsus genel kullanıma açık beyannamedir. Hem tüm vergi kesintileri hem de çalıştırılan sigortalıların prim ve hizmet bilgileri bu beyanname ile beyan edilecektir.

1003B kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar ile 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanların, sadece hizmet erbabına ödenen ücretlerden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte ve sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ve prim ödeme gün sayılarını 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alınması suretiyle elektronik ortamda gönderebileceklerdir.

En Çok Karşılaşılan Muhtasar Beyanname Kodları ve Anlamları

Muhtasar beyanname kodları, beyanname üzerinde belirli ödeme türlerini ve vergi oranlarını gösterir. Sıkça karşılaşılan muhtasar kodları ve anlamları ise şu şekildedir:

011

Asgari Ücretli Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesinin birinci fıkrasına göre belirlenen en düşük ücretle çalışan kişiyi ifade eder.

012

Diğer Ücretler ile Ücret Sayılan Ödemeler (GVK Md. 94/1)

014

Huzur Hakkı, Bağ-Kur primleri için ödenen bir sosyal güvenlik ödemesidir.

015

İhbar Tazminatı, işçiye işveren tarafından işten çıkartılması durumunda ödenen tazminattır.

022

Diğer Serbest Meslek Kazancı Ödemeleri (GVK Md. 94/2-b)

031

Birden Fazla Takvim Yılına Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri Dolayısıyla Yapılan Hakediş Ödemeleri (GVK Md. 94/3)

032

Birden Fazla Takvim Yılına Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri ile Uğraşan Kurumlara Yapılan Hakediş Ödemeleri (KVK Md. 15/1-a)

041

70. Maddede Yazılı Mal ve Hakların Kiralanması Karşılığı Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/5)

061

Tam Mükellef Kurumlar Tarafından, Tam Mükellef Gerçek
Kişilere, Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefi Olmayanlara ve Gelir Vergisinden Muaf Olanlara Dağıtılan 75. Maddenin (1), (2) ve (3) Numaralı Bentlerinde Sayılan Kar Payları (GVK Md. 94/6-b-i)

091

Ticaret Borsalarında Tescil Ettirilerek Satın Alınan Hayvanlar ve Bunların Mahsulleri ile Kara ve Su Avcılığı Mahsulleri İçin Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/11-a-i)

093

Ticaret Borsalarında tescil ettirilerek satın alınan diğer zirai mahsuller için yapılan ödemeler, Gelir Vergisi Kanunu'nun 94/11-b maddesi uyarınca vergiden istisna edilen ödemelerdir.

145

Esnaf Muaflığından Yararlananlara Mal ve Hizmet Alımları Karşılığında Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94-13/a, c, d)

151

Diğerleri

Muhtasar Beyanname'de Sık Yapılan Hatalar

Muhtasar beyanname hazırlarken bazı yaygın hatalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu hataların bazıları:


Yaygın Hata Örnekleri

1. Yanlış bilgi girişi: Yanlış maaş veya gelir bilgileri girmek vergi hesaplamalarını etkileyebilir.
2. Geç teslimat: Beyannamenizi son teslim tarihine yetiştirmemek gecikme cezalarına neden olabilir.
3. Vergi oranlarının karıştırılması: Yanlış vergi oranlarını kullanmak vergi hesaplamalarını hatalı yapabilir.
4. Ödeme eksikliği: Kesilmesi gereken vergiyi eksik ödemek de cezalara yol açabilir.
5. Vergi Kodlarının yanlış girilmesi


Bu Hataların Vergi Mükelleflerine Olası Etkileri Nelerdir?

Yukarıdaki hataların vergi mükelleflerine olası etkileri şunlar olabilir:
1. Cezalar: Yanlış veya eksik bilgi verme, gecikme veya eksik ödeme cezalarına neden olabilir.
2. Vergi İadesi Kaybı: Yanlış hesaplamalar sonucu fazla vergi ödemek, sonradan iade almanızı engelleyebilir.
3. Hesap Hataları: Hatalı bilgi girişi nedeniyle yanlış vergi hesaplamalarıyla karşılaşabilirsiniz.

Hatalardan Kaçınma Yöntemleri

Muhtasar beyanname hazırlarken hatalardan kaçınmak için aşağıdaki önlemleri alabilirsiniz:
1. Bilgi Kontrolü: Girilen bilgilerin doğruluğunu ve eksiksizliğini kontrol etmelisiniz.
2. Son Teslim Tarihine Uyun: Beyannamenizi zamanında teslim etmek için son tarihleri göz önünde bulundurmalısınız.
3. Vergi Oranlarını Kontrol Edin: Doğru vergi oranlarını kullanmaya özen gösterebilirsiniz.

Muhtasar Beyanname Hesaplama Örneği

Muhtasar beyanname hesaplama için öncelikle, Muhtasar beyanname kodu belirlenmelidir. Bu durumda maaş ödemeleri kodu "011" olarak ele alınmalıdır. Daha sonra, ödeme tutarını hesaplanmalıdır. İşveren, toplam 10.000 TL maaş ödemesi yapmış olsun. Gelir Vergisi oranı, bu ödemenin %15'i olarak belirlenmiştir. Sırada kesilen Gelir Vergisi'ni hesaplayabilirsiniz. Bunun için ödeme tutarını (%15 ile çarpılarak) çıkarırız: 10.000 TL * 0.15 = 1.500 TL.
Muhtasar beyanname örneği gibi işveren, 10.000 TL maaş ödemesi üzerinden 1.500 TL gelir vergisi kesintisi yapmıştır. Bu kesintiyi Muhtasar beyanname ile beyan ederken, kod "011" kullanması gerekir.

Muhtasar Beyanname ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular


Muhtasar ile Stopaj Aynı mı?

Hayır, muhtasar beyanname ve stopaj farklı kavramlardır. Muhtasar beyanname, çalışanlardan kesilen gelir vergisi ve sigorta primlerini bildirmek için kullanılırken, stopaj, belirli ödemelerden hemen kesilen vergileri ifade eder. Stopaj, gelir vergisi ödeme biçimlerinden biridir. Dolayısıyla bu kavram muhtasar beyanname ile ilgili bir detaydır.


Muhtasar Ödenmezse Ne Olur?

Muhtasar beyanname ödenmezse veya gecikmeli ödenirse, vergi mükellefini gecikme cezalarıyla karşı karşıya bırakabilir. Gecikme cezaları, ödemenin ne kadar süre geciktiğine bağlı olarak artabilir. Ayrıca, ödenmeyen vergi miktarı üzerinden gecikme faizi de hesaplanabilir.

Hatalı Muhtasar Beyanname’de Düzeltme Yapılabilir mi?

Evet, hatalı muhtasar beyanname düzeltilmesi mümkündür. Hata tespit edildiğinde, düzeltme beyannamesi vererek yanlış bilgileri düzeltebilirsiniz. Ancak düzeltme işlemi için de belirli bir süre sınırlaması vardır, bu nedenle hataları hızlı bir şekilde düzeltmek önemlidir.

Muhtasar Kaç Ayda Bir Verilir?

Muhtasar beyanname dönemleri, her ay sonunda verilir ve üç aylık periyotlar halinde takip eder. Her dönem sonunda ilgili beyannamenin verilmesi gerekmektedir. Örneğin, ocak ayına ait muhtasar beyanname şubat ayının sonuna kadar verilir ve bu periyot her ay için tekrarlanır.

Siz de muhtasar beyannamesini hızlı ve kolay bir şekilde QNB eFinans ile düzenleyerek, dijital dönüşümünüzü başlatabilir ve avantajlarından hemen yararlanmaya başlayabilirsiniz!

QNB eFinans ile İşlerinizi Geleceğe Taşıyın!

Siz de işletmenizi QNB eFinans tarafından sunulan e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter ve diğer dijital çözümlere taşıyarak gelir gider takibinizi yapabilir, tüm e-dönüşüm işlemlerinizi elektronik ortamda anlık olarak takip edebilirsiniz.

Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere.

Ürünlerimiz hakkında bilgi almak
için tıklayın, Sizi Arayalım!