Sıkça Sorulan Sorular

e-Dönüşüm hakkında merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarına ulaşabilirsiniz.

  • Kimler e-Fatura mükellefi olmak zorundadır?

   2021 hesap dönemi için 4 Milyon TL ciro kriterini sağlayan firmaların 1 Temmuz 2022’ye kadar, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin ise kriterin sağlandığı hesap dönemini izleyen 1 Temmuz itibari ile e-Fatura’ya geçmeleri zorunludur.

   Gerek kendi siteleri gerekse de internet satış platformları üzerinden veya her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışı gerçekleştiren mükellefler için;

   * 2020 ve 2021 hesap dönemleri 1 Milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanların 1 Temmuz 2022 tarihine kadar,

   * 2022 veya müteakip hesap dönemleri 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanların, kriterin sağlandığı hesap dönemini izleyen 1 Temmuz itibari ile e-Fatura'ya geçişi zorunludur.

   Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükellefler için;

   * 2020 ve 2021 hesap dönemleri 1 Milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanların 1 Temmuz 2022 tarihine kadar,

   • 2022 veya müteakip hesap dönemleri 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanların, kriterin sağlandığı hesap dönemini izleyen 1 Temmuz itibari ile e-Fatura'ya geçişi zorunludur.

   CİRO KRİTERİNE BAĞLI OLMADAN

   GEÇİŞ TARİHİ

   ÖTV I sayılı listedeki malların imal, ithal, teslimi vb. faaliyetleri yapan EPDK lisanslı şirketler (bayiler dahil)

   ÖTV III sayılı listedeki malların imal, ithal, teslimi vb. faaliyetleri yapan EPDK lisanslı şirketler (bayiler dahil)

   2020 veya müteakip yıllarda faaliyete geçenlerin, lisans alımı veya imal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren

   İnternet üzerinden satış yapılmasına aracılık edenler

   İnternet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracıları

   2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde

   Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler

   2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde

   Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.

   Kuruma fatura düzenlemeye başlamadan önce

   Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri

   Halihazırda faaliyette bulunanlar 1/7/2022 tarihine, 22/01/22 sonrası ise faaliyete başladıkları ayı izleyen dördüncü ayın başına kadar

    

  • İsteğe bağlı olarak e-Fatura sistemine dahil olunabilr mi?

   Evet, isteğe bağlı olarak e-Fatura sistemine dahil olunabilir. Bu firmalar istedikleri takdirde e-Fatura sisteminden herhangi bir yaptırım olmadan çıkabilirler. Fakat ilgili kanun ve tebliğe istinaden bu firmalar, e-Fatura sistemindeyken alıp gönderdikleri e-Faturaları 10 yıl süre ile saklamakla yükümlüdür.

  • Özel Entegrasyon yönteminden kimler faydalanabilir?

   Zorunlu ya da isteğe bağlı fark etmeksizin tüm e-Fatura kullanıcıları özel entegrasyon yönteminden faydalanabilmektedir.

  • Mali mühür nedir? Ne işe yarar?

   Mali mühür, tüzel kişiler ile kurum, kuruluş ve işletmeler tarafından elektronik belge olarak oluşturulacak e-Fatura ve diğer yasal belgelerin bütünlüğünün, kaynağının ve içeriğinin garanti altına alınması, elektronik ortamda muhataplarına iletilmesi ve elektronik ortamda saklanması sırasında güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmaktadır.

    

  • QNB eFinans ile çalışmanın mali mühür açısından kolaylığı nedir?

   Kendi mali mührünüz ile bir defaya mahsus hizmet aktivasyonunuzu gerçekleştirdikten sonra mali mührünüzü her seferinde kullanmanıza gerek olmadan e-Fatura imzalama işlemlerinizi sistemsel olarak QNB eFinans’ın mali mührü ile yapabilirsiniz.

  • İlk defa e-Fatura hizmetinden faydalanacağım. QNB eFinans’ın özel entegratörüm olmasını istiyorum, ne yapmalıyım?

   e-Fatura’ya ilk kez geçecekler, TÜBİTAK - KamuSM tarafından mali mühür sertifikası ve şifresini temin ettikten sonra https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/ adresinden yararlanma yöntemini “Özel Entegrasyon” seçerek e-Fatura başvurusu yapmalıdır. Ürün aktivasyonları sonrasında QNB eFinans Portal aracılığıyla ya da entegrasyon seçeneklerimizle e-Faturalarınızı hazırlayabilirsiniz.

  • e-Fatura kayıtlı kullanıcısı olduktan sonra kâğıt fatura gönderip, alabilir miyiz?

   e-Belge uygulamalarına dahil olan mükellefler uygulamaya dahil oldukları tarihin içinde bulunduğu ayın (e-Fatura ve e-Arşiv fatura uygulamaları için 7. günün) sonuna kadar, söz konusu belgeleri kağıt ortamda da düzenleyebilirler. Ancak aynı işlem için e-Belge veya kağıt ortamdaki belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir. e-Belge uygulamalarına dahil olunan tarihin ait olduğu ayın sonundan (e-Fatura ve e-Arşiv uygulamaları için 7. günden) itibaren, belgelerin e-Belge olarak düzenlenmesi zorunlu olup, kağıt ortamda belge düzenlenmesi halinde Kanunda yazılı cezalar tatbik edilir.

  • Fatura göndereceğim alıcı e-Fatura mükellefi değil. Ne yapmalıyım?

   e-Fatura, yalnızca e-Fatura kayıtlı kullanıcılarına düzenlenebilir. 19.10.2019 tarihli tebliğ kapsamında isteğe bağlı ya da zorunlu tüm e-Fatura mükelleflerinin aynı zamanda e-Arşiv kullanmaları da zorunlu olduğundan, alıcı e-Fatura kullanmıyorsa e-Arşiv fatura düzenlenecektir.

  • e-Faturanın saklanması ve ibrazı ne şekilde olmalıdır?

   e-Faturanın veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkâr edilemezliği Mali Mühürle ve 5070 sayılı Kanunla getirilen nitelikli elektronik sertifika ile garanti altına alınmaktadır. Elektronik imzanın ve Mali mührün doğruluk ve geçerlilik kontrolünün ancak elektronik ortamda yapılabilmesi nedeniyle e-Faturanın kâğıda basılarak saklanması söz konusu değildir. Bu nedenle mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-Faturaları, üzerindeki Mali Mühür veya elektronik imzayı da içerecek şekilde kanuni süreler dâhilinde kendi bünyelerindeki elektronik, manyetik veya optik ortamlarda muhafaza ve istendiğinde elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla ibraz edeceklerdir.

  • Alıcının e-Fatura mükellefi olup olmadığını nereden bileceğim?

   QNB eFinans e-Fatura kayıtlı kullanıcı sorgulaması ile vkn/ unvan ya da tüm kayıtlı mükellef listesine ulaşılarak sorgulama yapılmasını sağlamaktadır.

  • Temel ve ticari fatura senaryosu arasındaki fark nedir?

   "Temel fatura" ile "Ticari fatura" arasında sadece faturaya sistem üzerinden itiraz imkânı açısından farklılık bulunmaktadır.Alınan ticari faturaya e-Fatura uygulaması üzerinden 8 gün içerisinde Ret veya Kabul yanıtı gönderilmesi imkânı vardır. Reddedilen ticari fatura alıcı için yok hükmünde olur.Temel faturaya itiraz ise e-Fatura uygulaması üzerinden değil; GİB’in “e-Fatura İptal Portalı” ya da harici yollarla (noter ya da KEP) yapılabilir.

  • İhracat ve Yolcu Beraber (Tax – Free) fatura senaryosu hangi durumlarda kullanılır?

   “İhracat” senaryosu Gümrük Beyannamesi ekinde yer alan mal ihracı faturaları için kullanılacakken; “Tax – Free” senaryosu, Katma Değer Vergisi Uygulaması Genel Tebliğinde yer alan yolcu beraberi eşya istisnasından faydalanmak için verginin alıcıya iade edilmesi usullerinden yalnızca yetki belgesine sahip aracı kurumlar tarafından iade yöntemini seçen mükellefler tarafından uygulanacaktır.

  • e-Defter kapsamında tutulacak defterler hangileridir?

   3 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile standartları yayımlanan yevmiye defteri ve defteri kebir elektronik ortamda oluşturulacaktır.

  • Kimler zorunlu e-Defter mükellefi olmak zorundadır?

   e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu olan mükelleflerin aynı zamanda e-Defter uygulamasına da geçmeleri zorunludur. e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükelleflerin e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde, e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükelleflerin ise izleyen yılın başından itibaren e-Defter uygulamasına geçmeleri gerekmektedir.Bağımsız denetime tabi olan şirketler 01.01.2020 tarihinden itibaren, 2020 ve müteakip yıllarda bağımsız denetime tabi olma şartlarını sağlayan mükelleflerin ise şartları sağladığı yılı takip eden yılın başından itibaren, e-Defter uygulamasına geçmeleri zorunludur.

  • e-Fatura kullanıcısı olmadan, e-Defter kullanıcısı olabilir miyim?

   e-Fatura kayıtlı kullanıcısı olmadan e-Defter uygulamasından gönüllü olarak yararlanılabilir.

  • Hem kâğıt hem de elektronik defter tutmak mümkün müdür?

   Hayır. 3 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğine göre defterlerini elektronik defter biçiminde tutmaya başlayanlar, söz konusu defterlerini kâğıt ortamında tutamazlar.

  • e-Defterlerin saklanması zorunlu mudur?

   Evet. e-Defter ürününü kullanan tüm firmaların e-Defterlerini 01.01.2020 itibarı ile e-Defter Saklama Uygulaması veya Özel Entegratörler aracılığı ile Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde asgari 10 yıl süre ile kriptolu ikincil saklamaları gerekmektedir.

  • Platform bağımsız uyumlu yazılım programı nedir?

   e-Defter uygulaması kapsamında, mükelleflerin elektronik defter ve beratlarını oluşturmada kullanacakları yazılımlara “uyumlu yazılım” denilmektedir. Başkanlığın sitesinde uyumlu yazılımların listesi yayımlanmaktadır.Ayrıca bazı firmalar, programlarına platform bağımsız özelliği katarak, kendi yazılımlarını muhasebe programlarından bağımsız hale getirmiştir. Bu şekilde, müşterileri hangi muhasebe programını kullanırsa kullansın, veri aktarımında müşterisine uygun bir yol belirleyerek elektronik defter ve berat üretebilmektedir. QNB eFinans, platform bağımsız uyumlu yazılım olarak müşterilerine hizmet vermektedir.

  • QNB eFinans ile çalışmanın mali mühür açısından kolaylığı nedir?

   Elektronik defterlerin mükelleflerin kendilerine ait elektronik imza veya mali mühürle imzalanması durumuna ilave olarak, uyumlu yazılımlar aracılığıyla imzalanabilmesi imkanı bulunur.Mükellefler, 3 sıra no’lu elektronik defter genel tebliğinde belirtilen şekilde noterde tanzim olunan özel vekaletname veya Başkanlık tarafından belirlenen elektronik imzalı muvafakatnamede belirtilmesi şartıyla QNB eFinans’ın mali mührü ile defterlerini imzalayabilirler.

  • İlk defa e-Defter hizmetinden faydalanacağım. QNB eFinans’ın özel entegratörüm olmasını istiyorum, ne yapmalıyım?

   e-Defter’e ilk kez geçeceklerin, https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/ linkinden mali mühürleri ile elektronik defter uygulamasına başvurmaları gerekmektedir. Başvuruda uyumlu yazılım sorusuna eFinans ERP Bağımsız e-Defter Uygulaması 1.0 seçeneği ile başvurularını tamamlandıktan sonra, Başkanlık tarafından onay maili beklenmelidir. Sonrasında QNB eFinans Portal aracılığı e-Defterlerinizi oluşturabilir ya da yalnızca saklama hizmetinden faydalanabilirsiniz.

  • e-Defter beratı nedir?

   3 Sıra no’lu tebliğde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak, Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve Başkanlık Mali Mührü ile onaylanmış elektronik dosyadır.

  • Zaman damgası nedir?

   Zaman Damgası, belli bir verinin belirtilen bir tarihte var olduğunu kanıtlayan araçtır. GİB’in e-Defter sisteminde bir sorun oluşması ve yasal sürenin sonunda yüklenmeye çalışılan beratların GİB e-Defter uygulamasına yüklenememesi durumunda, bu beratlara mali mührün yanı sıra zaman damgası da eklenmesi gerekmektedir.Kullanımı zorunlu olmamakla birlikte yasal sürelerde beratı oluşturduğunuzun anlaşılması açısından zaman damgalı berat ispat aracı olarak kullanılacaktır. Zaman damgası adet (kontör) bazında olmasından dolayı her bir berata konulan zaman damgası Kamu SM nezdinde bir kontör olarak adlandırılır. eFinans, e-Defter kapsamında zaman damgası hizmetini ücretsiz olarak sağlamaktadır.

  • QNB eFinans’ta kullanıcı bazında e-Defter rol tanımlaması yapılabiliyor mu?

   Evet. Defter, oluşturma, görüntüleme, onaylama gibi roller tanımlanarak kullanıcı bazında yetkilendirme yapılabilmektedir.

  • e-Defterlerin çıktısını alsam o şekilde saklasam olur mu?

   Hayır. Elektronik defterler ile beratlarının veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkâr edilmezliği güvenli elektronik imza veya mali mühür ile garanti altına alındığı için elektronik defterler kâğıt ortamında saklanmayacaktır.

  • Kimler zorunlu e-Arşiv mükellefi olmak zorundadır?

   Zorunlu ya da gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına geçecek firmaların, en geç e-Fatura’ya geçiş tarihlerinde e-Arşiv’e de geçmeleri gerekmektedir.

    

   CİRO KRİTERİNE BAĞLI OLMADAN

   GEÇİŞ TARİHİ

   Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Ortamında İlan Yayınlayanlar ile İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları

   2020 ve müteakip hesap dönemlerinden itibaren belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükelleflerin işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde

    

  • e-Arşiv mükellefi olmayanlar hangi şartlarda, nereden e-Arşiv fatura düzenleyecek?

   e-Arşiv Fatura uygulaması, aynı gün içerisinde vergi mükellefi olanlar için kesilen faturaların toplam meblağının 5 Bin TL ve üzeri olması durumunda geçerliydi. Vergi mükellefi olmayanlara kesilen faturalar için ise 30 Bin TL’yi geçmesi durumunda e-Arşiv Fatura uygulanması şartı bulunuyordu. Yeni teliğ ile, aynı gün içerisinde vergi mükellefi olmayanlara kesilen faturaların toplam tutarı 5 Bin TL’ye düşürülürken, vergi mükellefi olanlara kesilen faturalar için e-Arşiv Fatura düzenleme şartı GİB tarafından belirlenen fatura kesme sınırına eşitlendi. Bu sınır her yıl güncellenmekle birlikte, 2022 yılı için 2000 TL’dir.

  • e-Fatura kullanıcısı olmadan, e-Arşiv kullanıcısı olabilir miyim?

   Hayır. e-Arşiv kullanıcısı olacak mükelleflerin daha önceden geçmedilerse öncelikle e-Fatura kullanıcısı olmaları gerekmektedir.

  • İlk defa e-Arşiv hizmetinden faydalanacağım. QNB eFinans’ın özel entegratörüm olmasını istiyorum, ne yapmalıyım?

   e-Arşiv’e ilk kez geçeceklerin, mevcutta e-Fatura kullanıcısı olmaları ya da e-Fatura kullanıcısı değillerse, e-Fatura başvurularını https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/ adresinden tamamlamaları gerekmektedir. e-Fatura başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra QNB eFinans Portal aracılığı ile ya da entegrasyon seçeneklerimizle e-Arşiv faturalarınızı hazırlayabilirsiniz.

  • e-Arşiv ile e-Fatura arasındaki temel farklar nelerdir?

   • e-Fatura elektronik ortamda alıcısına iletilmektedir, kâğıt çıktı gönderilmesinin geçerliliği yoktur. e-Arşiv fatura ise elektronik ortamda oluşturulduktan sonra kâğıt ya da e-Posta olarak alıcısına iletilebilmektedir.•Alıcısına iletilen her e-Fatura öncelikle GİB üzerinden geçmektedir. e-Arşiv faturada ise rapor gönderimi ile GİB bilgilendirilmektedir.•• e-Fatura yalnızca e-Fatura kayıtlı kullanıcılarına düzenlenebilecekken e-Arşiv fatura, e-Fatura mükellefi olmayanlara ya da nihai tüketicilere düzenlenebilmektedir.

  • e-Arşiv raporu nedir?

   e-Arşiv raporlarının günlük dönemler halinde ve en geç izleyen günün sonuna kadar e-Arşiv uygulaması üzerinden Başkanlığa gönderilmesi gerekmektedir. QNB eFinans aracılığı ile e-Arşiv fatura raporlaması, fatura oluşturma tarihini izleyen günün ilk saatlerinde tetiklenir ve otomatik olarak sıraya alınarak, Başkanlık sistemlerine raporlanır. Oluşturulan e-Arşiv raporunun içeriğinde o gün içerisinde oluşturulan e-Arşiv fatura bilgileri ve varsa önceki bir tarihi içeren fatura bilgileri ile iptal fatura bilgileri olabilir.

  • QNB eFinans ile kendi e-Arşiv fatura şablonumu tasarlama imkânım var mı?

   Evet. QNB eFinans Portal üzerinden kendi e-Arşiv Fatura şablonunuzu tasarlayabilirsiniz. Fatura şablonunuzu özelleştirmek adına on üç farklı içerik alanını resim, şirket logosu, tablo ve dilediğiniz ek bilgileri eklemek için kullanabilirsiniz.

  • Matbaadan basılmış olan birçok faturamız mevcuttur. e-Arşiv uygulamasına geçiş yapmayı planladığımız tarihten itibaren bu faturaları da kullanabilir miyiz?

   Hayır. e-Arşiv fatura uygulamasına geçildikten sonra sadece e-Arşiv faturası düzenlenebilmektedir. Ancak mükelleflerin, sistemlerinde arıza veya kesinti meydana gelmesi veya diğer mücbir sebep durumlarında düzenlenmek üzere yeterli miktarda matbu belgeleri bulundurmaları zorunludur.

  • Fatura irsaliye ile aynı anda oluşmuyorsa, malı irsaliye ile gönderip, ilgili faturayı mail olarak müşteriye iletebilir miyiz?

   Evet. Malın irsaliye ile gönderilmesi durumunda; faturanın malın teslimi anında düzenlenmediği varsayımıyla oluşturulan e-Arşiv faturalarında, sevk irsaliyesi tarihi ve numarası belirtilerek kullanılabilmektedir. Ayrıca alıcının talebi doğrultusunda e-Arşiv faturaları elektronik ortamda iletebilir.

  • İnternetten yapılan bir satışın müşteriye kargolanması sürecinde, oluşturulan e-Arşiv faturasının üzerinde, ‘’İrsaliye yerine geçer" ibaresi ile gönderimi yeterli midir? Yoksa ayrıca irsaliye düzenlenmesi gerekmekte midir?

   Malla birlikte gönderilen «İrsaliye yerine geçer» ibareli e-Arşiv faturası yeterlidir, ayrıca irsaliye düzenlemeye gerek yoktur. Ek olarak, e-Faturada düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi halinde e-Faturanın kâğıt çıktısı da irsaliye yerine geçer.

  • QNB eFinans’ta kullanıcı bazında e-Arşiv rol tanımlaması yapılabiliyor mu?

   Evet. Fatura oluşturma, sorgulama, iptal etme; e-Posta/ SMS sorgulama, rapor sorgulama gibi roller tanımlanarak kullanıcı bazında yetkilendirme yapılabilmektedir.

  • e-Arşiv faturanın saklanması ve ibrazı ne şekilde olmalıdır?

   Mükellefler, oluşturdukları ikinci nüsha elektronik belgelerini ve e-Arşiv Raporlarını birbirleriyle ilişkili şekilde, vergi kanunları ve diğer kanuni düzenlemelerin kâğıt nüshalar için öngörmüş olduğu süreler dâhilinde muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmekle yükümlüdür. Faturalara ve e-Arşiv raporlarına istendiğinde kolaylıkla erişilebilmesi, anlaşılabilir ve eksiksiz bir biçimde görüntülenebilmesi ve faturaların okunabilir kâğıt baskılarının üretilebilmesi QNB eFinans tarafından sağlanmaktadır. Mükellefler talep edilen belgeleri mevzuata uygun olarak elektronik ve kâğıt olarak QNB eFinans uygulamasından indirilebilir ya da yazdırılabilir.

  • e-İrsaliye kimler için zorunludur?

   e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2021 veya müteakip hesap dönemlerinde 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin e-İrsaliye’ye geçişi zorunludur.

   2021 hesap dönemi için geçiş tarihi 1 temmuz 2022’dir. Müteakip hesap dönemleri için ise kriterin sağlandığı hesap dönemini izleyen 1 temmuz itibari ile e-İrsaliye’ye geçiş zorunludur.

   CİRO KRİTERİNE BAĞLI OLMADAN

   GEÇİŞ TARİHİ

   Komisyoncu veya tüccar olarak sebze-meyve ticareti yapanlar.

   ÖTV I Sayılı listedeki malların imal, ithal, teslimini yapan EPDK lisanslı şirketler (bayiler dahil)

   ÖTV III Sayılı listedeki malların imal, ithal, teslimini yapan EPDK lisanslı şirketler (bayiler dahil)

   Maden işletmeci ve üreticileri

   Şeker imalatçıları

   Demir ve çelik imalatı, ithalatı ve ihracatı yapanlar (GTİP 72, GTİP 73)

   Gübre takip sistemine kayıtlı kullanıcılar

   Söz konusu şartların sağlandığı ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren

    

  • e-İrsaliye hangi irsaliye türünü/ türlerini kapsamaktadır?

   Sevk irsaliyelerini kapsamaktadır. Düzenlenen e-İrsaliye belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki “sevk irsaliyesi” ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

  • Malı sevk etmek için e-İrsaliye’yi ne zaman düzenlemeliyiz?

   e-İrsaliyenin malın fiili sevkinden önce düzenlenmesi ve GİB sistemleri ile alıcısına başarılı bir şekilde iletilmesi malın fiili sevki için yeterli olacaktır.

  • Malın fiili sevki sırasında araçta e-İrsaliyenin kağıt çıktısını bulundurmak zorunlu mudur?

   Malın fiili sevki sırasında araç içinde e-İrsaliyenin bir örnek kağıt çıktısının bulundurulması ya da elektronik olarak görüntülenmesinin sağlanması zorunlu olup, söz konusu kağıt çıktı üzerinde ıslak imza ya da kaşe bulunması zorunlu değildir. Söz konusu kağıt çıktının, alıcıya verilmesi zorunlu olmadığı gibi malların alıcıya tesliminden sonra muhafaza veya ibraz edilme zorunluluğu da bulunmamaktadır.

  • e-İrsaliye Hakkında Sıkça Sorulanlar e-İrsaliye kimler için zorunludur? e-İrsaliye hangi irsaliye türünü/ türlerini kapsamaktadır? Malı sevk etmek için e-İrsaliye’yi ne zaman düzenlemeliyiz? Malın fiili sevki sırasında araçta e-İrsaliyenin kağıt çıktısını bulundurmak zorunlu mudur? e-İrsaliye kayıtlı kullanıcısı olduktan sonra kağıt irsaliye düzenleyecek miyiz?

   Hayır. 19.10.2019 tarihli VUK Genel Tebliği Sıra no 509’a göre e-İrsaliye kayıtlı kullanıcıları tüm sevk irsaliyelerini e-İrsaliye olarak düzenleyecektir. Alıcı e-İrsaliye kullanıcısı ise e-Faturada olduğu gibi e-İrsaliyeler de sistemsel olarak iletilecektir. Alıcının e-İrsaliye kullanıcısı olmadığı durumlarda, GİB tarafından sisteme tanımlı olmayan alıcıları temsil etmek üzere "sanal" bir kayıtlı kullanıcı tanımlanacaktır, buna göre e-İrsaliyeler alıcının talebi doğrultusunda elektronik yöntemler olan e-Posta, SMS ya da kağıt olarak iletilebilecektir.

  • e-İrsaliye'nin sevkiyatın başlatıldığı lokasyondaki altyapı ve teknik imkansızlıklar (örneğin; internetin bulunmaması) nedeniyle malın sevkinden önce düzenlenmesinin mümkün olamadığı hallerde izlenecek yöntem nedir?

   Bu gibi durumlarda matbu sevk irsaliyesi ile e-İrsaliye aynı anda düzenlenecek olup, düzenlenen matbu sevk irsaliyesinin üzerinde e-İrsaliyeye ait belge numarası ve belge düzenleme tarihi ve zamanı bilgilerine yer verilecektir. Bununla birlikte malın fiili sevki sırasında düzenlenebilecek matbu sevk irsaliyesinin bulunmaması halinde, malın sevkini sağlayan kişi ya da kuruma belgenin elektronik ortamda gösterimine olanak sağlayacak gerekli bilgiler paylaşılacaktır. Söz konusu sevk irsaliyesinin üzerine “e-İrsaliyesi ayrıca düzenlenmiştir.” ibaresi yazılacaktır.

  • e-İrsaliye de e-Fatura gibi sistem üzerinden geliyor ise alıcı taraf nasıl karşılayacak?

   Kendisine e-İrsaliye düzenlenen mükellefler, istemeleri halinde, e-İrsaliye belgesine konu mallara ilişkin olarak ne kadarlık kısmının teslim alındığını/ kabul edildiğini, teslim alınmayan mallara ilişkin olarak, kabul edilmeyen mal miktarını ve nedenini uygulama üzerinden e-İrsaliye yanıtı ile e-İrsaliye belgesini düzenleyene iletebileceklerdir.

  • Kesilmesi unutulan bir irsaliyeyi geçmiş tarihe kesebilir miyiz?

   Geriye dönük tarihli e-İrsaliye oluşturulamaz. Belgede iki tarih bilgisi bulunur; irsaliye düzenleme tarihi ve fiili sevk tarihi. Fiili sevk tarihi/zamanı düzenleneme zamanı ile aynı olabileceği gibi, daha ileriki bir tarih/zaman olabilir. Bununla birlikte fiili sevk zamanı, istisnai haller dışında, düzenleme zamanından önceki bir tarih/zaman olamaz.

  • Yurtdışı müşterilere e-İrsaliye düzenlenecek mi?

   Evet. e-İrsaliye Uygulamasına kayıtlı mükelleflerce gerçekleştirilen mal ihracatı işlemlerinde de sevkiyatın başlamasından önce e-İrsaliye düzenlenmesi zorunludur. İhracat işleminde, alıcının uygulamaya kayıtlı bir kullanıcı olmaması nedeniyle, e-İrsaliye (ya da e-İrsaliye yerine de geçen e-Fatura veya e-Arşiv Fatura) düzenlenecek ve Başkanlık Sanal alıcı hesabına gönderilecektir. Malın yanında söz konusu e-İrsaliyenin kağıt çıktısı bulundurulacaktır.

  • e-Fatura ve e-Arşiv faturanın irsaliye yerine kullanılma şartları nelerdir?

   Malın teslimi (teslim sayılan haller dahil - KDV Kanunu Md.2’ye göre, bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii teslim hükmündedir. Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyeci veya sürücüye tevdi edilmesi de mal teslimidir) anında e-Fatura ya da e-Arşiv Fatura düzenlenmesi, belge üzerinde düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi, belge üzerinde “İrsaliye yerine geçer.” ibaresine yer verilmesi ve kâğıt çıktısının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması koşuluyla, e-Fatura ya da e-Arşiv Fatura’nın kağıt çıktısı sevk irsaliyesi yerine geçeceğinden bu tür durumlarda ayrıca e-İrsaliye düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

  • Şirketin mallarını şantiyeye / şubeye irsaliye ile kendi kendimize gönderdiğimiz durumlarda e-İrsaliye nasıl düzenlenecektir?

   İşletmenin şubeleri arasında yapılan mal sevkiyatlarında da sevk irsaliyesi düzenlenmesi gereği bulunduğundan, uygulamaya kayıtlı kullanıcıların kendi işyerleri arasında gerçekleştireceği mal sevkiyatlarına ilişkin olarak e-İrsaliye düzenlenmesi gerekmektedir. Bu durumda malı gönderen ve alan bilgileri olarak aynı mükellefiyet bilgilerine yer verilecek olup, malın teslimat adresi e-İrsaliye üzerinde ilgili alana girilecektir.

  • e-İrsaliye üzerindeki QR Karekod içeriğinde hangi bilgiler bulunuyor?

   An itibariyle sadece ETTN bilgisi bulunmaktadır, ileride GİB’in yönlendirmesine istinaden daha fazla bilgi QR koda eklenebilir.

  • KEP nedir?

   Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) kısaca; yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli elektronik posta olarak tanımlanabilir. KEP sistemi, yasal olarak geçerli güvenli elektronik imza ve zaman damgası kullanılarak, yetkili “kayıtlı e-posta hizmet sağlayıcı (KEPHS)” vasıtasıyla, bir elektronik postanın iletildiğini garanti altına almakta; ayrıca gönderen ve alan tarafların kimliklerini, gönderilen iletinin ve eklerinin başkalarınca değiştirilmediğini, gönderim zamanını tespit edebilmeyi ve bunlarla ilgili yasal olarak geçerli olan kesin delilleri üretebilmeyi sağlamaktadır.

  • KEP’in Kullanım Alanları Nelerdir?

   Kamu kurumları içinde ve arasında yapılan resmi yazışmalarKamu kurumları ile özel kurumlar arasında yapılan resmi yazışmalarTüketici şikayetlerinin ve taleplerinin alınması ve cevaplandırılmasıElektronik sözleşmelerin gönderilmesiElektronik genel kurul ve yönetim kurulu işlemlerinin yapılmasıTacirler arasında yapılan iletişimler ve ihtar gönderimleriElektronik fatura uygulamalarıTarafların karşılıklı elektronik belge göndermesiOrtaklar ve şirket arasında kurulan iletişimler gibi birçok farklı alanda kullanılabiliyor.

  • KEP’in Özellikleri Nelerdir?

   KEP ile iletinin göndericisinin kimliğinden emin olabilirsiniz. Göndericinin kimlik kontrolü sistem tarafından yapıldığı için iletinin gerçekten gönderici olarak gözüken kişiden geldiği kesin olarak bilinir.Gönderilen iletinin karşı tarafa ulaşıp ulaşmadığı konusunda herhangi bir belirsizlik olmaz. EP sisteminde ileti karşı tarafa gönderilirken eklenen zaman damgası sayesinde alıcının iletiyi ne zaman aldığı görülebilir.İletinin karşı tarafa ulaşmasının yanı sıra okuyup okumadığı bilgisi de KEP sistemi ile takip edilebilir.KEP sistemi üzerinden gönderilen iletilerde herhangi bir oynama yapılamayacağından dolayı sistemdeki iletiler güvenli bir arşiv oluşturur.KEP adresi çeşitli sağlayıcılardan alınabilir.

  • Kimler Almak Zorundadır?

   Tüm Anonim ve Limited Şirketler KEP adresi edinmeye ve ilgili kurumlarla KEP üzerinden yazışmaya zorunludur. E-ticaret alanında faaliyet gösteren şahıs şirketleri de dahil tüm firmalar KEP adresi edinmeye, müşterileri başta olmak üzere ilgili firma ve kurumlarla KEP üzerinden yazışma yapmaya zorunludur.

  • KEP kullanma zorunluluğu var mıdır?

   19 Ocak 2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Tebligat Kanunu’na eklenen “Elektronik Tebligat” başlıklı 7/a maddesine göre, tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabileceği düzenlenirken, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu tutulmuştur. Diğer tüzel ve gerçek kişilerde isteğe bağlıdır.

  • Kurumsal / Bireysel QNB eFinans KEP adresimizi, aynı zamanda e-Tebligat adresimiz olarak kullanabilir miyiz?

   Evet. Bireysel e-Tebligatlarınız için Bireysel KEP adresinizi, kurumsal e-Tebligatlarınız için Kurumsal KEP adreslerinizi kullanabilirsiniz.

  • e-İmzam olmadan KEP gönderebilir miyim?

   Hayır. KEP gönderimi için e-İmza kullanıcısı olmalısınız. e-İmza kullanmıyorsanız sadece size iletilen KEP gönderilerini alabilirsiniz (Bireysel Sadece Al paketimiz için e-İmza kullanımına gerek bulunmamaktadır).

  • eFinans Bordro nedir?

   Şirket çalışanlarına ücret bordrolarının KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ile yasal geçerli ve güvenli bir şekilde elektronik ortamda iletildiği bir sistemdir. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) İnsan Kaynakları aracılığıyla KEP kullanımı ile yasal bağlamda ve hukuki kanıt güvencesi ile yapılabilmektedir.

  • Diğer e-Posta (gmail, hotmail, mynet vb.) adreslerine KEP gönderebilir miyim?

   Hayır. Sadece KEP hesap kullanıcılarına ileti gönderebilirsiniz. QNB eFinans KEP diğer adreslere KEP göndermeyi gönderme aşamasında engelleyerek boşa kontör harcanmasını engeller.

  • QNB eFinans’ta KEP iletisi almak ya da göndermek haricinde ne gibi faydalar sağlamaktadır?

   Tüm QNB eFinansKEP paketlerimizde 100 MB alan ücretsizdir. Paketlerde yer alan gönderi adedi kadar SMS QNB eFinans’tan ücretsiz olarak verilmektedir. Ayrıca tüm QNB eFinansKEP paketlerinde 2 işlem yetkilisi ücretsizdir.

  • Başka bir KEPHS’nin delillerini sizden doğrulayabilir miyim?

   QNB eFinansKEP ile farklı bir KEPHS arasındaki ya da farklı bir KEPHS ile QNB eFinans Kep arasındaki gönderimlerin delillerini tarafımızdan doğrulayabilirsiniz.

  • KEP göndereceğim firmanın / kişinin KEP'i olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?

   QNB eFinansKEP, alma / gönderme hizmeti verdiği hesap sahiplerine KEP rehberi sorgulama hizmeti verir. KEP rehberinden sorgulama yaparak, KEP göndereceğiniz firmanın / kişinin KEP'i olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

  • e-Serbest Meslek Makbuzu uygulaması nedir?

   e-Serbest Meslek Makbuzu uygulaması, serbest meslek erbapları tarafından mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için düzenlenen hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan serbest meslek makbuzunun, elektronik ortamda izlenebilmesi amacıyla; elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve QNB eFinans aracılığı ile Başkanlığa elektronik ortamda raporlamasını içermektedir.

  • e-Serbest Meslek Makbuzu kullanımı kimler için zorunludur?

   01.02.2020 tarihi itibariyle faaliyetine devam eden serbest meslek erbapları 01.06.2020 tarihine kadar e-SMM uygulamasına geçmesi gerekmektedir. 01.02.2020 tarihinden itibaren faaliyete başlayacak olan serbest meslek erbapları işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna kadar e-SMM uygulamasına geçmesi gerekmektedir.

  • e-Serbest Meslek Makbuzlarını QNB eFinans ile hazırlayabilmek için nasıl bir hazırlık yapılması gerekir?

   e-Serbest Meslek Makbuzu hizmetinizi aktive edebilmeniz için öncelikle e-İmza ya da mali mühre sahip olmanız gerekir. Ürün aktivasyonunuz sonrasında QNB eFinans Portal aracılığı ile ya da entegrasyon seçeneklerimizle e-Serbest Meslek makbuzlarınızı hazırlayabilirsiniz.

  • e-Serbest Meslek Makbuzu muhatabına nasıl teslim edilir?

   e-Serbest Meslek Makbuzu belgesi, muhatabının talebi çerçevesinde ıslak imzalı kağıt çıktısı verilerek ya da elektronik ortamda (e-Posta ya da SMS olarak) teslim edilir. e-Serbest Meslek Makbuzu çıktısının ıslak imza ile imzalanması yerine serbest meslek erbabının imzasının notere tasdik ettirilip, e-Serbest Meslek Makbuzu üzerine atılacak ıslak imza yerine geçmek üzere hazır imzalı olarak düzenlenip teslim edilmesi de mümkündür.

  • e-Serbest Meslek Makbuzlarının muhafaza ve ibrazları ne şekilde yapılır?

   e-Serbest Meslek Makbuzunun elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi gerekmektedir. Kendisine e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlenen mükellefler ise teslim yöntemine göre e-Serbest Meslek Makbuzunun kağıt çıktısını veya elektronik ortamdaki halini muhafaza ve ibraz etmeleri gerekmektedir.

  • e-Serbest Meslek Makbuzlarının Başkanlığa raporlaması ne şekilde olmaktadır?

   Düzenlenen e-Serbest Meslek Makbuzları QNB eFinans tarafından otomatik günlük periyotta GİB’e raporlanır.

  • e-Müstahsil Makbuzu uygulaması nedir?

   e-Müstahsil Makbuzu uygulaması, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal satın alınmasında fatura yerine geçen ticari bir vesika olarak kullanılmakta ve hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan müstahsil makbuzunun elektronik ortamda izlenebilmesi amacıyla,, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve QNB eFinans aracılığıla Başkanlığa elektronik ortamda raporlamasını içermektedir.

  • e-Müstahsil Makbuzu kullanımı kimler için zorunludur?

   e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olup faaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenleyen mükelleflerin e-Fatura uygulamasıyla birlikte e-MM uygulamasına da geçiş yapmaları gerekmektedir.

  • e-Müstahsil Makbuzlarını QNB eFinans ile hazırlayabilmek için nasıl bir hazırlık yapılması gerekir?

   e-Müstahsil Makbuzu hizmetinizi aktive edebilmeniz için öncelikle e-İmza ya da mali mühre sahip olmanız gerekir. Ürün aktivasyonunuz sonrasında QNB eFinans Portal aracılığı ile ya da entegrasyon seçeneklerimizle e-Müstahsil makbuzlarınızı hazırlayabilirsiniz.

  • e-Müstahsil Makbuzu muhatabına nasıl teslim edilir?

   e-Müstahsil Makbuzunun en az bir nüsha kağıt çıktısı alınarak, çıktının her iki tarafça ıslak imza ile imzalanması ve satıcı çiftçiye verilerek çiftçi tarafından kağıt ortamda muhafaza edilmesi, e-Müstahsil Makbuzunun tüccar nüshasının ise elektronik sertifika ile imzalı olarak elektronik ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir. e-Müstahsil Makbuzu çıktısının ıslak imza ile imzalanması yerine tücccar / alıcı çiftçinin imzasının notere tasdik ettirilip, e-Müstahsil Makbuzu üzerine atılacak ıslak imza yerine geçmek üzere hazır imzalı olarak düzenlenip teslim edilmesi de mümkündür.

  • e-Müstahsil Makbuzlarının muhafaza ve ibrazları ne şekilde yapılır?

   e-Müstahsil Makbuzunun alıcı çiftçi / tüccar tarafından elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi gerekmektedir. Kendisine e-Müstahsil Makbuzu düzenlenen çiftçiler ise teslim yöntemine göre e-Müstahsil Makbuzunun kağıt çıktısını veya elektronik ortamdaki halini muhafaza ve ibraz etmeleri gerekmektedir.

  • e-Müstahsil Makbuzlarının Başkanlığa raporlaması ne şekilde olmaktadır?

   Düzenlenen e-Müstahsil Makbuzları QNB eFinans tarafından otomatik günlük periyotta GİB’e raporlanır.

  • KOBİ’lere özel ‘Ömür Boyu Ücretsiz ve Sınırsız Kullanım’ fırsatı!

   QNB Finansbank Dijital Köprü’nün e-Dönüşüm Hizmetleri’ne başvuran KOBİ’ler, QNB Finansbank ile çalıştıkları süre boyunca e-Fatura ve diğer e-Dönüşüm ürünlerini sınırsız olarak ömür boyu ücret ödemeden kullanabiliyor.

   QNB Finansbank’ın Kampanya Koşulları:

   *QNB Finansbank’ın KOBİ müşterileri için geçerlidir. (yıllık ciro aralığı 0-400 milyon TL)

   *QNB Finansbankla çalışma koşulları: QNB Finansbank’ın Ayın Kazançlı Firması olunmasıdır. Ayın Kazançlı Firması için yapılabilecek işlemleri ve statünüzü QNB Finansbank mobil uygulaması üzerinden takip edilebilirsiniz.

   *e-Dönüşüm ürünlerinin platform üzerinden kullanılması durumunda geçerlidir. QNB eFinans sistemlerini entegrasyon aracılığıyla kullanıyorsanız 2025’e kadar yıllık 1000 kontör ve 1 GB hakkından faydalanabilirsiniz.

   2025’e Kadar Ücretsiz Yıllık 1000 Kontör ve 1GB Hakkı:Diğer tüm QNB Finansbank’lı firmalarımıza e-Dönüşüm Hizmetleri takvim yılı boyunca 1.000 kontör ve 1 GB kullanım alanı imkanı ile 2025’e kadar ücretsiz!

  • Ücretsiz 1000 kontör kullanım kotası biten QNB Finansbank Dijital Köprü müşterilerine özel QNB eFinans’ın indirimli fiyatları.

   Tek Kontör Karşılığı Nedir?

   ‘Tek Kontör’ tüm e-Dönüşüm ürünleri için kullanılabilen bir kontör’dür. ‘Tek Kontör’ ile e-Dönüşüm ürünleriniz için ayrı ayrı Kontör veya MB alımına ihtiyaç duymadan tüm işlemlerinizi bu kontör tipi ile gerçekleştirebilirsiniz. Ücretsiz 1000 kontör kullanım kotası biten QNB Finansbank Dijital Köprü müşterilerine özel QNB eFinans’ın indirimli fiyatlarını aşağıda inceleyebilirsiniz.

   6 Ay Kullanım Süreli Tek Kontör Fiyat Tablosu

   Kontör Adedi

   Dijital Köprü Müşterilerine Özel İndirimli Paket Fiyatı

   250

   1.500 TL

   500

   3.020 TL

   1.000

   4.915 TL

   2.500

   11.065 TL

   5.000

   19.670 TL

   10.000

   31.290 TL

   1 Yıl Kullanım Süreli Tek Kontör Fiyat Tablosu

   Kontör Adedi

   Dijital Köprü Müşterilerine Özel İndirimli Paket Fiyatı

   250

   1.900 TL

   500

   3.780 TL

   1.000

   6.145 TL

   2.500

   13.856 TL

   5.000

   24.585 TL

   10.000

   39.115 TL

   *Belirtilen indirimli fiyatlara KDV dahil değildir.

   Tek Kontörler Nasıl Kullanılmaktadır?

   e-Dönüşüm ürünlerinin kontör karşılıkları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Örneğin, toplam 100 Tek Kontör ile 100 adet e-Fatura veya 100 adet e-Arşiv Fatura işlemi yapılabilmektedir.

   e-Dönüşüm Ürünü

   İşlem Türü

   İşlem Adedi/Hacmi

   Tek Kontör Kullanımı

   e-Fatura/e-irsaliye

   Gönderme, Alma ve Saklama

   1 İşlem

   1 Kontör

   e-Arşiv/e-MM

   Gönderme ve Saklama

   1 İşlem

   1 Kontör

   e-Arşiv SMS

   Gönderme

   1 SMS Gönderimi

   1 Kontör

   e-Defter (100 KB)

   Oluşturma ve Saklama

   100 KB'lık Saklama (dosya boyutları için sıkıştırılmış halleri esas alınacaktır

   1 Kontör

   Kampanya Geçerlilik Tarihi: 31 Aralık 2024

    

    

  • Kimler zorunlu POS e-Fatura mükellefi olabilir?

   Gelir İdaresi Başkanlığınca faaliyet izni verilen İşletici Kuruluşların yönetmiş oldukları POS e-Fatura sisteminden aşağıda belirtilen mükellef grupları gönüllü olarak yararlanabilir:

   * Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler,

   * İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler,

   * Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler,

   * Serbest meslek kazancı elde eden mükellefler,

   * Gerçek usulde vergilendirilen zirai kazancı elde eden mükellefler,

   * Vergiden muaf esnaf.

  • e-Fatura kullanıcısı olmadan, POS e-Fatura kullanıcısı olabilir miyim?

   Evet. POS e-Fatura kullanıcısı olacak mükellefler öncelikle e-Fatura kullanıcısı olmaları gerekmemektedir. 507 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 5. maddesi, 1. fıkrasında tanımlanan vergi mükelleflerinin tümü Sistemden faydalanabilir. Bunun için Başkanlık tarafından İşletici Kuruluş olarak yetkilendirilmiş şirketler ile üyelik anlaşmaları yapmaları ve Başkanlık tarafından sunulan İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden 507 sıra no.lu VUK Genel Tebliği kapsamında e-Belge uygulamalarına dahil olacaklarını beyan etmeleri ve hizmet alacakları işletici kuruluşu seçmeleri gerekmektedir.

  • Mevcut ÖKC cihazlarımı iptal etmek zorunda mıyım?

   Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğe göre e-Fatura Mükellefleri, 2022 veya müteakip
   hesap dönemleri için 3 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin kriterin sağlandığı
   hesap dönemini izleyen 1 Temmuz itibari ile e-Fatura’ya geçmeleri zorunludur.

  • Kimler e-Adisyon uygulamasına geçmek zorundadır?

   Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından işletmelerin, yıllık ya da aylık satış hasılatı tutarları göz önüne alınarak adisyon belgesi düzenleyen işletmelere e-Adisyon sistemine geçiş için 3 ay süre verilir. Mükelleflere yapılan yazılı bildirim ya da duyuru ile belirtilen süreler içinde mükelleflerin e-Adisyon uygulamasına dahil olması gerekmektedir. GİB bu hususlarla ilgili tüm duyuru ve çağrılarını ebelge.gib.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirir.

   Mükelleflere yapılan yazılı bildirim ya da duyuru ile belirtilen süreler içinde mükelleflerin e-Adisyon uygulamasına dahil olması gerekir. Eğer mükellef belirtilen süre içerisinde bu uygulamaya dahil olmazsa kanunda ön görülen hükümler uygulanır.e-Adisyon uygulaması, söz konusu tebliğde belirtilen mükellefler dışında kalan mükellefler için zorunlu bir uygulama değildir. Ancak, zorunlu olmadığı halde bu uygulamaya geçmek isteyenlerin,

   * e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına dâhil olması,

   * Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, e-Adisyon belgesini düzenleyebilme, muhafaza ve ibraz edebilme, belge ve bilgilerini elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olması,

   * İlgili Tebliğde belirtilen, uygulamadan yararlanma yöntemleri arasında bulunan Özel Entegratör Yöntemi ya da Doğrudan Entegrasyon Yöntemi'nden birisini tercih ederek başvuru esaslarına uygun şekilde e-Adisyon uygulamasına dâhil olmak için başvuruyu yapması, gerekmektedir.

  • e-Adisyon Belgesinde hangi bilgilerin yer alması zorunludur?

   e-Adisyon’a geçiş yapan mükellefler tarafından müşteriden sipariş alınırken GİB tarafından belirlenen asgari bilgiler alınacak şekilde belge formatında elektronik ortamda düzenlenir.

   Elektronik ortamda düzenlenen adisyon belgesinin, hizmetin sunumu süresince müşterinin masasında kağıt çıktısının bulundurulması zorunlu olmayıp, oluşturulmaya başlanan (açılan) her adisyon belgesinin hizmetin tamamlanması ile birlikte eş zamanlı olarak, ayrıca üzerinde e-Adisyon Belgesinin evrensel tekil numarasının (ETTN) yer alacağı e-Fatura, e-Arşiv Fatura ya da yeni nesil ÖKC’lerden düzenlenen perakende satış fişinin düzenlenmesi zorunludur.

   e-Adisyon belgesinde aşağıda yer alan bilgilerin bulunması zorunludur:

   * Hizmet işletmesinin adı, soyadı veya unvanı, vergi dairesi, TCKN/VKN’si ve adresi,

   * e-Adisyon belgesinin düzenlenme tarihi, saat ve dakika olarak düzenlenme zamanı, evrensel tekil numarası ve e-Belge numarası,

   * Sunulan hizmetin cinsi ve miktarı,

   * Hizmetin tamamlanması ile birlikte düzenlenecek e-Fatura, e-Arşiv Fatura veya yeni nesil ÖKC’den düzenlenecek perakende satış fişinde yer alacak vergiler hariç ve dahil toplam hizmet tutarı,

   * Düzenlenen e-Adisyon belgesinin ilişkili olduğu e-Fatura veya e-Arşiv Fatura’nın evrensel tekil tanımlama numarası (ETTN) veya perakende satış fişinin düzenlendiği ÖKC’nin cihaz sicil numarası.

   Başkanlık, ihtiyaç duyulması halinde söz konusu bilgilere ilave bilgilerin de e-Adisyon belgesinde bulunmasını, mükelleflere gerekli duyuruları ebelge.gib.gov.tr adresinde yaparak isteyebilir.Mükellefler e-Adisyon belgesi üzerindeki zorunlu bilgilere ilave olarak ihtiyaçları doğrultusunda farklı bilgilere de yer verebileceklerdir.

  • e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi yeni bir e-belge türü müdür?

   Bu belge, kağıt olarak düzenlenen Sigorta Komisyon Gider Belgesi’nin elektronik olarak düzenlenmesini ifade eder, yani yeni bir belge değildir; kağıda basılı olan gider belgesi ile aynı niteliklere sahiptir. Her iki tür de hazırlandıktan sonra alıcıya iletilmek zorundadır. Yani bulundukları yer farklı olsa da içerik olarak farkları yoktur.

  • e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi uygulamasına katılmak isteyen şirketlerin yerine getirmesi gereken koşullar nelerdir?

   - e-Fatura uygulamasına dahil olmak,

   - e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi düzenleyebilmek ve iletebilmek için gerekli hazırlıkları tamamlamak,

   - E-Sigorta Komisyon Gider Belgesi düzenleyebilmek için gerekli başvuruyu yapmak.

  • e-Sigorta Komisyon Gider Belgesini Kimler Düzenleyebilir?

   e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi uygulaması isteğe bağlı bir sistem olduğu için dileyen mükellefler başvuru yaparak bu sistemden faydalanabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı; sigorta, emeklilik ve reasürans şirketlerine, e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi uygulamasına geçme konusunda yetki vermiştir.

  • e-Sigorta Komisyon Gider Belgesinde Zorunlu Olarak Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?

   e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi`nde bulunması gereken bilgiler arasında; acente unvanı, adres, vergi dairesi ve numarası, tarih, dönem, açıklama, iptal komisyonu ve istihsal komisyon bilgileri yer alır. Elektronik ortamda düzenlenen bu belgede karekod ya da barkod bulunmalıdır. Bu sayede GİB sistemlerinden sorgulanabilir, doğrulanabilir ve görüntülenebilir.

  • e-Sigorta Komisyon Gider Belgesine Nasıl Dahil Olunabilir

   *e-Fatura uygulamasına dahil olmalı,

   *e-Sigorta Komisyon Gider Belgesini düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olmalı,

   *e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi uygulamasına dâhil olmak için sistemimizden etiket aktivasyonu yapılmalıdır.

  • e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi Kullanımı Zorunlu Mu?

   e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi uygulaması isteğe bağlı bir uygulama olup, dileyen mükellefler başvuru yaparak söz konusu uygulamadan yararlanabilirler. Gelir İdaresi Başkanlığı en az 3 aylık zaman süresi belirleyerek, e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi uygulamasına ilişkin geçiş zorunluluğu getirmeye ve bu durumu ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak duyurularla belirlemeye yetkilidir.

Sizi Arayalım

QNB eFinans ürün ve hizmetleri ile ilgili her türlü talebiniz için bilgilerinizi bırakın biz sizi arayalım.

Tebrikler! Arama Talebiniz Başarıyla Alındı!

Tebrikler! Arama Talebiniz Başarıyla Alındı!