e-İrsaliye Nedir?

e-İrsaliye, irsaliye gönderme, alma, yanıtlama, saklama, görüntüleme işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan sistemdir.

e-İrsaliye Mükellefleri

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2021 veya müteakip hesap dönemlerinde 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin e-İrsaliye’ye geçişi zorunludur. 2021 hesap dönemi için geçiş tarihi 1 Temmuz 2022’dir. Müteakip hesap dönemleri için ise kriterin sağlandığı hesap dönemini izleyen 1 Temmuz itibari ile e-İrsaliye’ye geçiş zorunludur.

e-İrsaliye Gönderme Alma

Tüm sevk irsaliyeleri alıcısının e-İrsaliye mükellefi olup olmamasından bağımsız e-İrsaliye olarak düzenlenebilir, kayıtlı kullanıcılardan e-İrsaliye alınabilir.

e-İrsaliye Arşivleme ve İbraz

Gönderilen ve alınan e-İrsaliyeler arşivlenir; istenildiğinde görüntülenebilir, yazdırılabilir ve ibraz edilebilir.

QNB eFinans e-İrsaliye Sistemi

QNB eFinans sisteminde e-İrsaliyeleriniz; oluşturulur, Mali Mühür ile imzalanır, gönderilir ve alınır. Muhasebe entegrasyonuyla muhasebe uygulamanıza aktarılır.

QNB eFinans e-İrsaliye’nin Avantajları Nelerdir?

 • Onay Mekanizması

  Şirket içinde irsaliyelerinizin dağılımına bağlı olarak belirleyeceğiniz kurallara göre, şirketinize gelen e-İrsaliyelerin otomatik olarak ilgili kullanıcılara dağılmasını sağlayabilirsiniz.

 • Bulut

  İnterneti olan her yerden QNB eFinans Portal’a erişerek, bulut sistem ile çalışmanın keyfini yaşayabilirsiniz.

 • Kullanıcı Rolleri Tanımlama

  İrsaliye Oluşturma/ İrsaliye Gönderme/ İrsaliye Arşivleme gibi roller tanımlayabilirsiniz. Böylece kullanıcılar sadece tanımlı oldukları role göre işlem yapabilirler.

 • e-Posta Bildirimleri

  Yeni e-İrsaliye geldiğinde, yanıt verilmeyen, alıcısına ulaşmayan e-İrsaliyeler olduğunda e-Posta bilgilendirmesi ayarlayarak takibinizi kolaylaştırabilirsiniz.

 • Toplu İrsaliye Yazdırma, İndirme, Arşivleme

  Toplu irsaliye indirme, yazdırma, arşivleme yapabilir, zaman kazanabilirsiniz.

 • Detaylı Raporlama

  Farklı rapor seçenekleriyle, e-İrsaliye detay bilgileri tek tuşla excel raporuna dönüştürülebilmektedir.

Sık Sorulanlar

e-İrsaliye kimler için zorunludur?

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2021 veya müteakip hesap dönemlerinde 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin e-İrsaliye’ye geçişi zorunludur.

2021 hesap dönemi için geçiş tarihi 1 temmuz 2022’dir. Müteakip hesap dönemleri için ise kriterin sağlandığı hesap dönemini izleyen 1 temmuz itibari ile e-İrsaliye’ye geçiş zorunludur.

CİRO KRİTERİNE BAĞLI OLMADANGEÇİŞ TARİHİ
Komisyoncu veya tüccar olarak sebze-meyve ticareti yapanlar.

ÖTV I Sayılı listedeki malların imal, ithal, teslimini yapan EPDK lisanslı şirketler (bayiler dahil)

ÖTV III Sayılı listedeki malların imal, ithal, teslimini yapan EPDK lisanslı şirketler (bayiler dahil)

Maden işletmeci ve üreticileri

Şeker imalatçıları

Demir ve çelik imalatı, ithalatı ve ihracatı yapanlar (GTİP 72, GTİP 73)

Gübre takip sistemine kayıtlı kullanıcılar

Söz konusu şartların sağlandığı ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren

e-İrsaliye hangi irsaliye türünü/ türlerini kapsamaktadır?

Sevk irsaliyelerini kapsamaktadır. Düzenlenen e-İrsaliye belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki “sevk irsaliyesi” ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

Malı sevk etmek için e-İrsaliye’yi ne zaman düzenlemeliyiz?

e-İrsaliyenin malın fiili sevkinden önce düzenlenmesi ve GİB sistemleri ile alıcısına başarılı bir şekilde iletilmesi malın fiili sevki için yeterli olacaktır.

Malın fiili sevki sırasında araçta e-İrsaliyenin kağıt çıktısını bulundurmak zorunlu mudur?

Malın fiili sevki sırasında araç içinde e-İrsaliyenin bir örnek kağıt çıktısının bulundurulması ya da elektronik olarak görüntülenmesinin sağlanması zorunlu olup, söz konusu kağıt çıktı üzerinde ıslak imza ya da kaşe bulunması zorunlu değildir. Söz konusu kağıt çıktının, alıcıya verilmesi zorunlu olmadığı gibi malların alıcıya tesliminden sonra muhafaza veya ibraz edilme zorunluluğu da bulunmamaktadır.

e-İrsaliye kayıtlı kullanıcısı olduktan sonra kağıt irsaliye düzenleyecek miyiz?

Hayır. 19.10.2019 tarihli VUK Genel Tebliği Sıra no 509’a göre e-İrsaliye kayıtlı kullanıcıları tüm sevk irsaliyelerini e-İrsaliye olarak düzenleyecektir. Alıcı e-İrsaliye kullanıcısı ise e-Faturada olduğu gibi e-İrsaliyeler de sistemsel olarak iletilecektir. Alıcının e-İrsaliye kullanıcısı olmadığı durumlarda, GİB tarafından sisteme tanımlı olmayan alıcıları temsil etmek üzere "sanal" bir kayıtlı kullanıcı tanımlanacaktır, buna göre e-İrsaliyeler alıcının talebi doğrultusunda elektronik yöntemler olan e-Posta, SMS ya da kağıt olarak iletilebilecektir.

e-İrsaliye'nin sevkiyatın başlatıldığı lokasyondaki altyapı ve teknik imkansızlıklar (örneğin; internetin bulunmaması) nedeniyle malın sevkinden önce düzenlenmesinin mümkün olamadığı hallerde izlenecek yöntem nedir?

Bu gibi durumlarda matbu sevk irsaliyesi ile e-İrsaliye aynı anda düzenlenecek olup, düzenlenen matbu sevk irsaliyesinin üzerinde e-İrsaliyeye ait belge numarası ve belge düzenleme tarihi ve zamanı bilgilerine yer verilecektir. Bununla birlikte malın fiili sevki sırasında düzenlenebilecek matbu sevk irsaliyesinin bulunmaması halinde, malın sevkini sağlayan kişi ya da kuruma belgenin elektronik ortamda gösterimine olanak sağlayacak gerekli bilgiler paylaşılacaktır. Söz konusu sevk irsaliyesinin üzerine “e-İrsaliyesi ayrıca düzenlenmiştir.” ibaresi yazılacaktır.

e-İrsaliye de e-Fatura gibi sistem üzerinden geliyor ise alıcı taraf nasıl karşılayacak?

Kendisine e-İrsaliye düzenlenen mükellefler, istemeleri halinde, e-İrsaliye belgesine konu mallara ilişkin olarak ne kadarlık kısmının teslim alındığını/ kabul edildiğini, teslim alınmayan mallara ilişkin olarak, kabul edilmeyen mal miktarını ve nedenini uygulama üzerinden e-İrsaliye yanıtı ile e-İrsaliye belgesini düzenleyene iletebileceklerdir.

Kesilmesi unutulan bir irsaliyeyi geçmiş tarihe kesebilir miyiz?

Geriye dönük tarihli e-İrsaliye oluşturulamaz. Belgede iki tarih bilgisi bulunur; irsaliye düzenleme tarihi ve fiili sevk tarihi. Fiili sevk tarihi/zamanı düzenleneme zamanı ile aynı olabileceği gibi, daha ileriki bir tarih/zaman olabilir. Bununla birlikte fiili sevk zamanı, istisnai haller dışında, düzenleme zamanından önceki bir tarih/zaman olamaz.

Yurtdışı müşterilere e-İrsaliye düzenlenecek mi?

Evet. e-İrsaliye Uygulamasına kayıtlı mükelleflerce gerçekleştirilen mal ihracatı işlemlerinde de sevkiyatın başlamasından önce e-İrsaliye düzenlenmesi zorunludur. İhracat işleminde, alıcının uygulamaya kayıtlı bir kullanıcı olmaması nedeniyle, e-İrsaliye (ya da e-İrsaliye yerine de geçen e-Fatura veya e-Arşiv Fatura) düzenlenecek ve Başkanlık Sanal alıcı hesabına gönderilecektir. Malın yanında söz konusu e-İrsaliyenin kağıt çıktısı bulundurulacaktır.

e-Fatura ve e-Arşiv faturanın irsaliye yerine kullanılma şartları nelerdir?

Malın teslimi (teslim sayılan haller dahil - KDV Kanunu Md.2’ye göre, bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii teslim hükmündedir. Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyeci veya sürücüye tevdi edilmesi de mal teslimidir) anında e-Fatura ya da e-Arşiv Fatura düzenlenmesi, belge üzerinde düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi, belge üzerinde “İrsaliye yerine geçer.” ibaresine yer verilmesi ve kâğıt çıktısının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması koşuluyla, e-Fatura ya da e-Arşiv Fatura’nın kağıt çıktısı sevk irsaliyesi yerine geçeceğinden bu tür durumlarda ayrıca e-İrsaliye düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

Şirketin mallarını şantiyeye / şubeye irsaliye ile kendi kendimize gönderdiğimiz durumlarda e-İrsaliye nasıl düzenlenecektir?

İşletmenin şubeleri arasında yapılan mal sevkiyatlarında da sevk irsaliyesi düzenlenmesi gereği bulunduğundan, uygulamaya kayıtlı kullanıcıların kendi işyerleri arasında gerçekleştireceği mal sevkiyatlarına ilişkin olarak e-İrsaliye düzenlenmesi gerekmektedir. Bu durumda malı gönderen ve alan bilgileri olarak aynı mükellefiyet bilgilerine yer verilecek olup, malın teslimat adresi e-İrsaliye üzerinde ilgili alana girilecektir.

e-İrsaliye üzerindeki QR Karekod içeriğinde hangi bilgiler bulunuyor?

An itibariyle sadece ETTN bilgisi bulunmaktadır, ileride GİB’in yönlendirmesine istinaden daha fazla bilgi QR koda eklenebilir.

Şubelerden mal tesliminde e-İrsaliye kabulünü o şube yapması gerekiyor bunları şubelere göre nasıl ayırabiliriz?

QNB eFinans Portal üzerinden şube tanımı yapılması durumunda, şubelerden düzenlenen ya da şubelere gelen irsaliyeler ayrıca raporlanabilir. Gelen e-İrsaliyelerin ilgili şubeye ait oldukları sistemde kullanıcı tarafından işaretlenmelidir. Ek olarak şubeler için irsaliye PK ve GK etiketleri de tanımlanabilir.

Faturalandırma sürecinde 7 günlük süre, fili sevk tarihinden itibaren mi başlar?

Evet

Ürünlerimiz hakkında bilgi almak
için tıklayın, Sizi Arayalım!