QNB EFİNANS MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA FORMU

Değerli müşterilerimiz; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla eFinans Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. (QNB eFinans) tarafından işlenecektir. “Kişisel Verilerinizin işlenmesi” ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.
QNB eFinans olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz.
Kişisel verilerinizin QNB eFinans’ın hizmet verdiği işlemler için kullanılması, özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerinizin korunması temel prensibimizdir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1525. Maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25 Ağustos 2011 tarih ve 28036 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, (“KEP Yönetmeliği”) 397 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin güncel hali (“VUK Genel Tebliği”) ile Elektronik Defter Genel Tebliği (sıra no:1 ve sıra no:2) (“E-Defter Genel Tebliği”) olmak üzere Kayıtlı Elektronik Posta, E- Fatura ve E-Defter mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, kayıtlı elektronik posta, e-fatura, e-defter ve diğer her türlü ürünlerimiz ile ilgili hizmetlerin sunulabilmesi ve bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, geliştirilmesi, gerçekleştirilecek her türlü iş ve işleme ilişkin kişi tespit bilgilerinin kaydedilmesi için KVKK kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilen kimlik bilgileriniz, adresiniz, telefon numaranız, KEP bilginiz, şahsi mail adresinizin kaydedilmesi, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlemesi, bu hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin/taahhütnamelerin gereğinin yerine getirilmesi; başvuru, kimlik tespiti ve doğrulaması, hesabın kullanıma açılması, KEP rehberine kayıt, yayım, doğrulama, güncelleme ve sorgulama gibi sisteme ilişkin işlemlerin yapılması, hesapların kullanımının kolaylaştırılması, kişiselleştirilmiş servisler sunulması, servislerin kullanılması, ürün ve hizmetlerin sunulması ile ilgili olarak soru, cevap bilgi, bildirimlerin gönderilmesi için kullanıcı ile irtibat kurulması, kullanıcı talep ve sorularının işleme alınması, istihbarat, bilgi araştırmaları ve mevzuata uygunluk değerlendirmelerinin yapılması, hizmet kalitesinin ölçümlenmesi, iyileştirilmesi, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin sağlanması, yurtiçi ve uluslararası mevzuata uyum; BTK, GİB, Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, tarafınıza daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin aktarılması:

Yukarıda özetle sıralanan amaçlarla, QNB eFinans nezdinde bulunan kişisel verileriniz; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1525. Maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25 Ağustos 2011 tarih ve 28036 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, (“KEP Yönetmeliği”) 397 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin güncel hali (“VUK Genel Tebliği”) ile Elektronik Defter Genel Tebliği (sıra no:1 ve sıra no:2) (“E-Defter Genel Tebliği”) olmak üzere Kayıtlı Elektronik Posta, E- Fatura ve E-Defter mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 73/4 maddesi dahil diğer Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere, BTK, GİB, SGK, gibi kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, otoritelere, yargı mercilerine, ana hissedarımız QNB Finansbank ve onun iştiraklerine, çalışanlarına, danışmanlarına, denetçilerine, QNB Finansbank faaliyetlerinin tamamlayıcısı ve uzantısı niteliğinde hizmet aldığı ve işbirliği yaptığı üçüncü taraflara, yurtiçi/yurtdışı finansal kuruluşlara, hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası kuruluşlar ile bağımsız denetim ve destek hizmeti alınan kuruluşlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi:

Kişisel verileriniz 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1525. Maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25 Ağustos 2011 tarih ve 28036 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, (“KEP Yönetmeliği”) 397 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin güncel hali (“VUK Genel Tebliği”) ile Elektronik Defter Genel Tebliği (sıra no:1 ve sıra no:2) (“E-Defter Genel Tebliği”) olmak üzere Kayıtlı Elektronik Posta, E- Fatura ve E-Defter mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, eFinans web sitesi, Çağrı Merkezleri, eFinans’ın kimlik doğrulama yetkisi verdiği kuruluşlar, QNB Finansbank Şubeleri gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar ve diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere eFinans dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca haklarınız:

QNB eFinans’a başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; I) işlenip işlenmediğini öğrenme, II) işlenmişse bilgi talep etme, III) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, IV) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, V) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, VI) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, VII) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (V) ve (VI) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, VIII) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, IX) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu:

KVKK'nın düzenlemeleri gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle ve ayrıca aşağıda belirtilen kanallar aracılığı ile QNB eFinans’a iletebilirsiniz.Başvuru YöntemiBaşvurunun Yapılacağı AdresBaşvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat kimliği ile gelmesi gerekir)eFinans Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi QNB Finansbank Kristal Kule Binası No:215 Şişli İSTANBULZarfın üzerine KVKK Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
“Güvenli Elektronik İmza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluylaefinans@hs05.kep.trBaşvuru formunun imzalı kopyası kep vasıtasıyla gönderilir.
Şirketimize daha önce bildirdiği ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ilekvkkbilgi@qnbefinans.comEmail’in konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır. Başvuru formunun imzalı kopyası gönderilir.
Noter vasıtasıyla tebligateFinans Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi QNB Finansbank Kristal Kule Binası No:215 Şişli İSTANBULTebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

QNB eFinans Kullanım Koşulları www.qnbefinans.com/kullanim-kosullari

Gizlilik Politikası www.qnbefinans.com/gizlilik

ve Çerez Politikası www.qnbefinans.com/cerez-politikasi

hükümleri ve uygulamaları konusunda daha detaylı bilgi almak ve tüm sorularınız için lütfen yukarıdaki adresler üzerinden bizimle iletişime geçiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru Formu www.qnbefinans.com.tr/uploads/20190614153514.docx

Ticaret Sicil No: 882396

Mersis No: 0325056685100011

Ticaret Unvanı: eFinans Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.

Merkez Adres: Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi QNB Finansbank Kristal Kule Binası No: 215 Şişli/İstanbul

İnternet sitesinin adresi: www.qnbefinans.com

Telefon: 0212 370 42 00

Ürünlerimiz hakkında bilgi almak
için tıklayın, Sizi Arayalım!